0(322) 456 29 21
·
avhukuk@gmail.com
·
Pazartesi - Cuma 09:00-17:00
İLETİŞİM

By

Av Hukuk Büro
11
GİRİŞ: Kişilere ait temel hak ve özgürlükler Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile koruma altına alınmıştır. Anayasa madde 148/3 gereğince “Herkes, Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından, ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilir. Başvuruda bulunabilmek için olağan kanun yollarının tüketilmiş olması şarttır.”...
Read More
11
Giriş: Menfi tespit davaları genel olarak; borçlunun, icra takibinden önce veya takip sırasında, takip konusu alacağın borçlusu olmadığı için tespitinin genel mahkemelerde açabileceği davaya “menfi tespit davası” denir. Genel görevli mahkeme ise Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Kambiyo senetleri Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenmekle beraber madde 4 uyarınca kambiyo senetleri kanunda özel olarak düzenlenmiş ve bu hususta yer alacak uyuşmazlıklarda...
Read More
11
Anayasa Mahkemesi 05/04/2023 tarihinde 2023/48 E. numaralı dosyada, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 36. maddesinin birinci fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir. Dava Konusu Kanun Maddesi 492 Sayılı Harçlar Kanunu, Paraların bankalara ve mal sandıklarına yatırılması başlıklı 36. maddesinin ilk fıkrası uyarınca; “Mahkemeler, hâkimler, C. savcıları ve icra iflas daireleri tarafından...
Read More
11
Temerrüt; ifası imkânsız olmayan bir borcun muaccel olmasına ve talep edilmesinerağmen borçlunun borcu ifa etmemesi sonucu ortaya çıkan hukuki bir durumdur. Arsa payıkarşılığı inşaat sözleşmeleri de, kanunda düzenlenmemiş bir karma sözleşme niteliğindedir.Burada taraflar, sözleşme yapma serbestisi içinde, bir yandan eser sözleşmesine diğer yandantaşınmaz satım sözleşmesine ilişkin unsurları bir araya getirerek kanunda öngörülmemiş birsözleşme meydana getirmektedirler....
Read More
11
İHBAR TAZMİNATI NEDİR? İş Kanunu madde 17 “süreli fesih” başlıklı Kanun maddesinde düzenlenen “Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir” usulü ile iş akdinin sona erdirilmesinden önce akdin taraflarının birbirlerine bildirimde bulunma gerekliliği düzenlenmiştir. Maddeye göre, kıdeme göre öngörülen ihbar süresi fark etmekle birlikte; İş sözleşmeleri; a) İşi altı aydan az...
Read More
11
GİRİŞ:  Hukuk davalarında ispat Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda düzenlenmiş olup, iddia eden tarafın ispat külfeti olduğu sonucu çıkarılmıştır. Genel olarak ispat, tarafların konu üzerinde uzlaşıya varamadıkları konunun aydınlatılması olarak tanımlanabilir. İş uyuşmazlıkları ise Hukuk davalarında güç dengesinin değiştiği bir uyuşmazlık türüdür hal böyleyken Kanun sınırlamaları dışında Yargıtay içtihatları nezdinde konu aydınlatılmaya çalışılacaktır. Hukuk Muhakemeleri Kanunu İspatın...
Read More
11
4857 sayılı İş Kanunu’nun 2. Maddesinin 6. fıkrası uyarınca, Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren...
Read More
11
GİRİŞ Nafaka, kişinin yaşamını idame ettirmek ve temel ihtiyaçlarını (barınma, eğitim, kültür, ulaşım v.b.) karşılamak üzere kanuni bir yükümlülük olarak, belirli aralıklarla hükmedilen paradır. Türk Medeni Kanunu’nda, “Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında nafaka isteyebilir.” şeklinde düzenlenmiştir. Nafaka boşanma davası ile birlikte istenebileceği gibi...
Read More
11
GİRİŞ: Toplumda aile geniş ve özel bir yer kaplamaktadır. Aile kurumu gerek mevzuat maddelerinde gerek ise örf ve adet kuralları üzerinde saygıdeğer, korunması ve birliğinin sağlanması gereken bir kurum olarak karşımıza çıkmaktadır. Ailenin kaç kişiden, hangi birimlerden oluştuğu kesin sınırlarla belirlenmese de en dar anlamda aile; anne, baba ve çocuktan oluşmaktadır. Biyolojik sebepler veya diğer...
Read More
11
Ülkemizde 06/02/2023 tarih ve 04.17 saatinde, 10 ili etkisi altına alan 7 şiddetinin üzerinde yaşanan depremden dolayı öncelikle herkese baş sağlığı diliyor ve geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Deprem söz konusu olunca biz hukukçuların özellikle şu günlerde en çok irdelediğimiz konular “cezai muhakeme süreci”, “hukuk davalarında husumet” ve “idarenin sorumluluğu” konuları oldu. Sizlerle bilgilerimin ve araştırmalarımın...
Read More